Giải đáp thắc mắc

Điều khoản bảo hiểm bổ sung là gì? #

Điều khoản bảo hiểm bổ sung là phần phụ lục hợp đồng mà TripX đã ký kết với MIC, những điều khoản này có giá trị tương đương với những điều khoản nằm trong phần bảo hiểm vật chất xe ô tô. Bao gồm các điều khoản bảo hiểm kèm theo dành cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm chuyến đi MIC – TRIPX, cụ thể như sau:

  • Bảo hiểm mất nguyên chiếc.
  • Bảo hiểm không khấu hao phụ tùng khi thay thế.
  • Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa.
  • Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (006), (khấu trừ 20% STBH, tối thiểu 3.000.000 đồng, tùy theo số nào lớn hơn).
  • Miễn phí cứu hộ tối đa 70 km/vụ.
  • Mức khấu trừ 2.000.000 VND/vụ.

Các điều khoản này được hiểu như thế nào? #

Bảo hiểm mất nguyên chiếc thể hiện trách nhiệm của MIC trong trường hợp xe ô tô của khách hàng bị mất nguyên chiếc. MIC sẽ bồi thường toàn bộ giá trị thị trường của xe tại thời điểm xe bị mất (lưu ý việc bồi thường toàn bộ này chỉ được MIC thực hiện khi khách hàng thỏa mãn những điều kiện, tuân thủ các quy định của MIC).

Bảo hiểm không khấu hao phụ tùng khi thay thế (hay bảo hiểm mới thay cũ) là bảo hiểm mà MIC có trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí thay thế mới các bộ phận bị hư hỏng, cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.

Bảo hiểm lựa chọn cơ cở sửa chữa là điều khoản bảo hiểm mà MIC đồng ý/ chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) do chủ xe lựa chọn, chỉ định và phù hợp với chủng loại xe được bảo hiểm.

Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước là loại bảo hiểm mà MIC có trách nhiệm bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích (lưu ý mức miễn thường có khấu trừ trong trường hợp này là 20% số tiền bồi thường, tối thiếu 3.000.000 VND/vụ, tùy theo số nào lớn hơn).

Miễn phí cứu hộ tối đa 70 km/ vụ là điều khoản mà trong trường hợp xe gặp sự cố, MIC sẽ tìm kiếm đơn vị cứu hộ, garage gần nhất và chịu hoàn toàn 100% chi phí cho quãng đường cứu hộ nhỏ hơn hoặc bằng 70 km. Nếu quãng đường cứu hộ lớn hơn 70 km, MIC sẽ chịu chi phí cho quãng đường 70 km, phần chi phí cứu hộ của quãng đường còn lại do khách hàng thanh toán.

Mức miễn thường có khấu trừ mà bảo hiểm chuyến đi MIC – TRIPX áp dụng là 2.000.000 VND/vụ. Để hiểu rõ hơn về mức miễn thường có khấu trừ, TripX mời bạn đọc tham khảo qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Trong trường hợp cụ thể, phần hư hại có giá trị thay thế hoặc sửa chữa là 1.700.000 VND (< 2.000.000 VND). Toàn bộ tiền thay thế, sửa chữa sẽ KHÔNG được bảo hiểm thanh toán. Trường hợp khác, nếu hư hại có giá trị 20.000.000 VND (> 2.000.000 VND). Bảo hiểm sẽ thanh toán khoản tiền thay thế, sửa chữa là 18.000.000 VND, phần 2.000.000 VND còn lại do khách hàng tự thanh toán. (Số liệu được tính với mức miễn thường có khấu trừ tối đa là 2.000.000 VND/vụ). Đây được gọi là mức miễn thường có khấu trừ.

Tìm hiểu thêm:

Copy link
Powered by Social Snap